ការកសាង/បណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាព

ការកសាង/បណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាព

ការបណ្តុះបណ្តាលមានវត្តមាននៅក្នុងគម្រោងរបស់មូលនិធិ CIOMAL ទាំងអស់ និងតំណាងឲ្យសកម្មភាព​ សំខាន់ៗក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឃ្លង់។ ការបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះគឺសម្រាប់អ្នកឯកទេស អ្នកជំនាញ        ក្នុង​ស្រុក និស្សិត និងអ្នកជំនាញនាពេលអនាគត ក៏ដូចជាអ្នកជំងឺផងដែរ។

ក្រុមការងារពហុជំនាញរបស់មូលនិធិ CIOMAL ក៏ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលប្រចាំឆ្នាំគឺគ្រូពេទ្យវះកាត់ បរទេស​ដែល​ធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលវះកាត់អ្នកជំងឺនោះបណ្តុះបណ្តាលគ្រូពេទ្យវះកាត់ក្នុងស្រុក។ បុគ្គលិក របស់​កម្ម​វិធី​​ជាតិកំចាត់ជំងឺឃ្លង់ក៏ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនៅគ្រប់កម្រិតផងដែរ។

មជ្ឈមណ្ឌល​ស្តារ​​នីតិសម្បទា​ជំងឺ​ឃ្លង់កៀនឃ្លាំង (KKLRC) ត្រូវបានទទួលស្គាល់​ជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះ​បណ្តាលនៃឧត្តមភាពមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនោះ បច្ចេកទេសព្យាបាល និង សកម្ម​ភាព​​ជាក់ស្តែង គឺការរៀនសូត្រដោយការអនុវត្ត ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​របស់​និស្សិត។ និស្សិតឆ្នាំទី ៥ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និងការព្យាបាលដោយចលនាបានចូលរួមក្នុងថ្នាក់នេះ ដែលធ្វើ​ឡើង​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលកៀនឃ្លាំងរយៈពេលជាង ១០ ថ្ងៃ និង ៣ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

អ្នកគ្រប់គ្រងជំងឺឃ្លង់ថ្នាក់ខេត្ត និងស្រុកក៏ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនេះផងដែរ។ មូលនិធិ CIOMAL បានរួមចំណែកដល់ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺសើស្បែកដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនៅ ប្រទេសវៀតណាមគឺវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ូលីវ៉ា ដែលបច្ចុប្បន្នទទួលបន្ទុកពិគ្រោះយោបល់ជំងឺសើស្បែកនៅមជ្ឈមណ្ឌល​ស្តារ​​នីតិសម្បទា​ជំងឺ​​ឃ្លង់​កៀនឃ្លាំង (KKLRC)។ លោកស្រីបានចូលរួមក្នុង​ការបណ្តុះបណ្តាល​គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​​ជំងឺ​សើ​ស្បែក​នៅ​ភ្នំពេញ ព្រមទាំងការបង្រៀនដល់និស្សិតផងដែរ។

វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ីណា អ្នកឯកទេសផ្នែកវះកាត់កែលម្អ បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល​ ហើយបន្ត​ទទួល​បាន​​អត្ថប្រយោជន៍ជំនាញឯកទេសពីគ្រូពេទ្យវះកាត់ដែលមកធ្វើការវះកាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌល​ស្តារ​​នីតិសម្បទា​ជំងឺ​ឃ្លង់​កៀនឃ្លាំង (KKLRC)។ ដូច្នេះ គាត់អាចអភិវឌ្ឍជំនាញល្អបំផុតស្របតាមលក្ខណៈជាក់លាក់នៃជំងឺឃ្លង់។

មូលនិធិ CIOMAL ផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺព្រមទាំងសមាជិកសកម្ម​នៃក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល​ស្តារ​​នីតិ​សម្បទា​​ជំងឺ​ឃ្លង់​កៀនឃ្លាំង (KKLRC) នូវការបណ្តុះបណ្តាលលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើន ។ អ្នកខ្លះក្លាយជាបុគ្គលិក ពេញ​សមត្ថភាព និងធ្វើការរួមចំណែកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់​ពួក​គេចំពោះការបណ្តុះបណ្តាលការថែទាំដោយខ្លួនឯង ឬ​អក្ខរ​កម្ម ការ​ផ្តល់ប្រឹក្សា និងការជួយអ្នកជំងឺឃ្លង់ឲ្យមាន​ទំនុក​ចិត្តលើខ្លួនឯងឡើងវិញកាន់តែខ្លាំង។

ក្រុមការងារពហុជំនាញរបស់មូលនិធិ CIOMAL គឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលវែងមួយ​ដែល​អនុ​ញ្ញាតឲ្យសមាជិកនីមួយៗទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាក់លាក់ ស្របតាមការរក្សានូវចក្ខុវិស័យដែលមាន ទាំងការ​​​ផ្តោតទូលំទូលាយទៅលើអ្នកជំងឺ។ ក្រុមការងាររបស់មូលនិធិ CIOMAL ចែករំលែក និងផ្លាស់ប្តូរ​ចំណេះ​ដឹង​របស់​ពួក​គេជាមួយបណ្តាប្រទេសដទៃទៀត។