មូលនិធិ CIOMAL (Campagne Internationale de l’Ordre de Malte contre la Lèpre) ​គឺជា​មូលនិធិ​មិនរកប្រាក់ចំណេញឯកជនមួយរបស់ប្រទេសស្វ៊ីសដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឃ្លង់ និង​រាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃការផាត់ចេញពីសង្គមទាក់ទងនឹងជំងឺ ឬពិការភាពបណ្តាលមកពីជំងឺនេះនៅទូទាំងពិភព​លោក។

ត្រូវបានគេស្គាល់ជាដំបូងថាជាគណៈកម្មាធិការអន្ដរជាតិនៃមូលនិធិ Order of Malta ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺឃ្លង់ ដែល​បានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ក្នុងឆ្នាំ១៩៥៨។ មូលនិធិ​ CIOMAL បានក្លាយជាមូលនិធិ CIOMAL (Campagne International de l'Armée contre la Lèpre) នៅឆ្នាំ១៩៩៩។

រឿងខ្លី​ចុងក្រោយ


បេសកកម្ម


បេសកកម្មរបស់មូលនិធិ CIOMAL គឺដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាជនដែលធ្លាប់រងផលប៉ះពាល់ពី​ជំងឺ​ឃ្លង់ ​នា​ពេល​បច្ចុ​ប្បន្នឬពីមុនៗដែលជារឿយៗជន​រងគ្រោះបណ្តាលមកពីការផាត់ចេញពីសង្គមដើម្បីស្តារនីតិសម្បទាផ្នែក​វេជ្ជ​សាស្ត្រ និង​សង្គម​កិច្ច។ ជំងឺនេះនៅតែមានវត្តមានជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសជាង ១០០។

ចាប់តាំងពីការបង្កើតមក មូលនិធិ CIOMAL បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌល ផ្តល់ការទប់ស្កាត់       ការ​ថែទាំសុខភាព ការស្តារនីតិសម្បទាសង្គម និងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកសុខាភិបាល​ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​នឹង​រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ។

បរិច្ចាគ

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន

ភូមិសាស្រ្ត