ការស្តារនីតិសម្បទាសង្គមកិច្ច

ការស្តារនីតិសម្បទាសង្គមកិច្ច

គោលបំណង

  • ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រជាមួយនឹងដំណោះស្រាយក្នុងស្រុក និងប្រកបដោយចីរភាព
  • ជួយឱ្យប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺឃ្លង់ធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេវិញ
  • ផ្តល់ជូនប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺឃ្លង់នូវឱកាសដើម្បីទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាល (ទាំងជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងការអប់រំ) ឬក៏បង្កើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

សកម្មភាព

  • អាហារូបករណ៍សម្រាប់កុមារអាយុតិចជាងគេ៖ កុមារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺឃ្លង់ ឬរស់នៅ​ជាមួយគ្រួសារដែលមានឪពុកម្តាយដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺឃ្លង់
  • ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
  • ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបង្កើតនូវសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច (ការចិញ្ចឹមជ្រូក ឬមាន់ ហាងលក់ចាប់ហួយ​តូចៗ ជាដើម)
  • ការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជនពិការ ឬជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុត (ការគាំទ្រផ្នែកអាហារ ឬ​ការសាងសង់លំនៅឋាន)

កម្មវិធីស្ដារនីតិសម្បទាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមដែលមូលនិធិ CIOMAL បានអនុវត្ត​ផ្តល់ឲ្យអ្នក​ជំងឺ​​ឃ្លង់​និងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេស្ដារឡើងវិញនូវស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម។ មូលនិធិ CIOMAL ផ្តល់​ជូន​ដល់អតីតអ្នកជំងឺនូវជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាការចិញ្ចឹមជ្រូក ការដាំ​ដំ​ណាំ​សម្រាប់​លក់នៅទីផ្សារ ហាងលក់ទំនិញ ឬភោជនីយដ្ឋានតូចៗ ការកែច្នៃសំណល់។ ប្រាក់កម្ចីជាទូទៅមាន​ចំនួន​ពី១៥០ ទៅ​៣០០ដុល្លារអាមេរិក ហើយផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបានរស់នៅ​ដោយ​ឯក​រាជ្យ លូតលាស់ និងចាប់ផ្តើម​គ្រួសារ។

ក្រោមកម្មវិធីនេះ កិច្ចសន្យាកម្ចីស្តារនីតិសម្បទាត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងមូលនិធិ CIOMAL និងអ្នកជំងឺ។   ខ​សន្យា​​សំខាន់ចំនួនពីរគឺ៖ អ្នកជំងឺត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនឯង  អនុវត្តតាមការណែនាំផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិងសុខភាពរបស់ មូលនិធិ CIOMAL ហើយគាត់ត្រូវតែសងប្រាក់កម្ចីនោះក្នុងអំឡុងពេលសមហេតុផលមួយ ទើបប្រាក់នេះអាច​ត្រូវបាន​ផ្ទេរ​ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតបាន។ តាមរយៈការចុះត្រួតពិនិត្យជាទៀងទាត់ បុគ្គលិកមូលនិធិ CIOMAL តាមដាន​ការរីក​ចម្រើនរបស់អ្នកទទួលផល និងផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវជំនួយសមរម្យ។

បន្ថែមពីលើការងារសង្គមនេះ ក្រុមបុគ្គលិកមូលនិធិក៏ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសាស្រ្តដើម្បីជួយអ្នកជំងឺ​ក្នុងការ​ស្ដារ​ទំនុក​ចិត្ត​ខ្លួន​ឯង​ឡើងវិញ និងជម្នះបញ្ហាប្រឈមនានាទាក់ទងនឹងការរើសអើង។ ការចុះត្រួតពិនិត្យ ទាំងនេះ​ក៏ផ្តល់ឱកាសដើម្បីពិនិត្យសុខភាពអ្នកជំងឺ កំណត់រកករណីថ្មីៗដ៏មានសក្តានុពលក្នុង​ចំណោម​សាច់ញាតិ និងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ តាមរយៈការទប់ស្កាត់ដោយរំឭកដល់សហគមន៍អំពីលក្ខណៈនៃជំងឺនេះ។