បរិច្ចាគ

 លោកអ្នកអាចធ្វើរការ បរិចាកមកកាន់អង្គការយើងតាមរយះ គណនីធានាគារដូចខាងក្រោម
You can donate to our foundation with our bank account as below:

CCP 12-13717-1
IBAN-BIC: CH34 0877 0000 0005 0224 2 – MIRACHGG

 លោកអ្នកអាចធ្វើរការ បរិចាកមកកាន់អង្គការយើងតាមរយះ អាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម
You can donate to our foundation with our contact address  as below:

CIOMAL Foundation
6A, ភូមិគៀនឃ្លាំង សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខ័ណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ
អីម៉ែល: inf@khmer.ciomal.ch
ទូរស័ព្ទ: +855 (0)70 22 37 50